ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Hofs Netherlands B.V.,

1 januari 2019 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanbieding: (schriftelijk) voorstel of offerte van Hofs tot het verrichten van Werkzaamheden en/of tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de Producten en/of Materialen; b. Acceptatie: de vaststelling door Hofs dat de aard en de samenstelling van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten, alsook de wijze waarop de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten zijn aangeboden, overeenstemmen met de opgave/omschrijving en de overige voorschriften ervan door de Opdrachtgever; c. Afvalstoffen en dierlijke bijproducten: alle door de Opdrachtgever aan Hofs ter uitvoering van de Werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde (afval)stoffen, dierlijke bijproducten en preparaten daaronder begrepen, waarvan de Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen; d. Begeleidingsbrief: een door een daartoe bevoegde overheidsinstantie goedgekeurde gegevensdrager die gebruikt dient te worden in het kader van de inzameling c.q. transport van Afvalstoffen en dierlijke bijproducten, onder Begeleidingsbrief wordt tevens verstaan een handelsdocument indien de Werkzaamheden dierlijke bijproducten betreffen; e. Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Afvalstoffen en dierlijke bijproducten geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing of worden verwijderd, dan wel waar Afvalstoffen en dierlijke bijproducten worden op- of overgeslagen; f. Materialen: alle door Hofs bij de Werkzaamheden te gebruiken materialen, al dan niet in de macht van de Opdrachtgever gebracht, alsmede alle door Hofs verhuurde producten, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen, gereedschappen, werktuigen, voertuigen en containers, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd; g. Opdrachtgever: elke wederpartij bij enige Overeenkomst met Hofs; h. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of de overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de Producten of Materialen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen Partijen; i. Partijen: Hofs en Opdrachtgever; k. Producten: alle door Hofs te verkopen of verkochte producten, in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd; j. Hofs: Hofs NETHERLANDS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen die onderdeel uitmaken van dezelfde groep als Hofs; k. Werkzaamheden: de (dienstverlenings)werkzaamheden die Hofs onder de Overeenkomst verricht of laat verrichten. 2. TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Werkzaamheden, leveringen van Producten en/of Materialen en Overeenkomsten van en met Hofs. 2.2 Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Hofs uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende overeenkomsten, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen. 2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 3. AANBIEDINGEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door volledige aanvaarding door Opdrachtgever van een Aanbieding van Hofs en nadat Hofs een aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd of nadat Hofs door met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen kenbaar maakt een opdracht van Opdrachtgever te aanvaarden. 3.2 Alle Aanbiedingen van Hofs zijn vrijblijvend, Opdrachtgever kan aan een Aanbieding geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald. Hofs is gerechtigd om een Aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, ook indien een termijn voor aanvaarding is gesteld. 3.3 Aanbiedingen van Hofs zijn, indien van toepassing, steeds gebaseerd op de opgave/omschrijving door de Opdrachtgever van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten of Werkzaamheden, als bedoeld in artikel 7.6. Afwijkingen van deze gegevens kunnen niet aan Hofs worden tegengeworpen. 3.4 Indien en voor zover geen schriftelijke stukken van de Aanbieding en de aanvaarding voorhanden zijn wordt de inhoud van de Overeenkomst bepaald door het vermelde op de door Hofs verstrekte Begeleidingsbrief en deze Algemene Voorwaarden. 1 3.5 Opdrachtgever wordt bij het verstrekken van een opdracht, aanvaarden van een Aanbieding, sluiten/ ondertekenen van een Overeenkomst en verdere correspondentie hieromtrent vertegenwoordigd door tekeningsbevoegd(e) perso(o)nen. 4. PRIJS 4.1 Alle prijzen zijn steeds in euro en exclusief de in artikel 4.3 bedoelde kosten, exclusief omzetbelasting, meerwerk, transportkosten, milieutoeslag en andere kosten, zoals van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 4.2 Indien op verzoek van de Opdrachtgever, of indien Hofs daartoe anderszins genoodzaakt is, van de normale werktijden van Hofs moet worden afgeweken, is Hofs gerechtigd de meerkosten hiervan afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 4.3 Hofs is gerechtigd om kosten ter zake van het aanvragen, verkrijgen of behouden van vergunningen, rechten welke benodigd zijn voor het ter beschikking stellen van de Materialen en uitvoeren van de Overeenkomst inclusief verschuldigde precario kosten, reclamebelasting en overige kosten afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 4.4 Prijs- en/of kostenstijgingen als gevolg van door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen of andere maatregelen, kosten van de Verwerkingsinrichting en/of negatieve gevolgen voor Hofs vanwege wijzigingen in tarieven voor de uit Afvalstoffen verkregen herbruikbare stoffen, die zijn ontstaan na het doen van een Aanbieding of na totstandkoming van de Overeenkomst, zullen direct en volledig vanaf het moment dat deze van toepassing zijn aan Opdrachtgever worden doorberekend. 4.5 Hofs heeft het recht periodiek, doch in ieder geval per 1 januari van enig jaar, de door haar gehanteerde prijzen en tarieven te herzien. 5. BETALING EN ZEKERHEID 5.1 Opdrachtgever dient een factuur te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen zeven werkdagen ná factuurdatum door Hofs te zijn ontvangen. De aldus ingediende bezwaren worden door Hofs in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. 5.2 Hofs is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. Hofs is voorts steeds bevoegd om van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen, voordat zij tot verdere uitvoering van de Overeenkomst overgaat. 5.3 Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 5.4 Ingeval van niet tijdige betaling geraakt de Opdrachtgever direct, en zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag de direct opeisbare wettelijke rente over het nog openstaande bedrag, onverminderd enige overige aan Hofs toekomende rechten op vergoeding van met het verzuim samenhangende schade. Alsdan worden alle overige vorderingen van Hofs op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. Hofs is dan voorts bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen. 5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Hofs die verband houden met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever of die verband houden met het verweer tegen een ten onrechte door de Opdrachtgever gestelde vordering jegens Hofs komen voor rekening van de Opdrachtgever. 5.6 Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de verschuldigde rente en vervolgens op de oudste nog openstaande factuur. 5.7 Hofs is te allen tijde bevoegd bedragen die Hofs aan Opdrachtgever is verschuldigd te verrekenen met al hetgeen Hofs te eniger tijd, al dan niet opeisbaar, van Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, hieronder mede begrepen verrekening tussen verschillende Overeenkomsten met dan wel debiteurnummers van Opdrachtgever. 6. WIJZIGINGEN, MEERWERK 6.1 Hofs is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst bijvoorbeeld vanwege de aard, samenstelling en/of het (soortelijk) gewicht van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten, vanwege wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek en/of vanwege wijziging van wet- en/of regelgeving, een en ander ter beoordeling van Hofs. Hofs zal de Opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen, onder vermelding van een eventuele wijziging van de prijs die genoemd is in de Overeenkomst. 6.2 Van meerwerk is onder andere sprake, indien: 2 a. De Opdrachtgever aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werkzaamheden wenst en Hofs van oordeel is dat die Werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid; b. Hofs aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werkzaamheden wenst, omdat zulks naar redelijk oordeel van Hofs noodzakelijk is: voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst; op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-) voorschriften; op grond van niet-nakoming door de Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst Hofs. De aanvullingen op en/of wijzigingen van de Werkzaamheden als bedoeld in dit artikellid vallen onder het begrip “Werkzaamheden” als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 6.3 Hofs zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren in geval van meerwerk als bedoeld in het voorgaande artikellid alsmede opgave doen van de aan dit meerwerk verbonden kosten. Meerwerk zal afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 7. WERKZAAMHEDEN 7.1 De Werkzaamheden vangen aan op de in de Overeenkomst genoemde tijdstippen c.q. dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen. Hofs heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als genoemd in de artikelen 3.3, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 10.1 en 10.2 van deze Algemene Voorwaarden. 7.2 Niettegenstaande de in de Overeenkomst genoemde tijdstippen, dagen en/of termijnen, zal Hofs pas aanvangen met de uitvoering van de Werkzaamheden, nadat de verplichte registratie van de Afvalstoffen (conform artikel 10.2) heeft plaatsgevonden en nadat alle benodigde documenten in verband met het transport of de inzameling volledig en juist door de Opdrachtgever zijn ingevuld en getekend en door Hofs zijn ontvangen, één en ander als bedoeld in artikel 7.6. 7.3 De in de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. In geval van overschrijding van deze termijnen is Hofs niet in gebreke of verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en heeft de Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever is pas gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, nadat de Opdrachtgever Hofs schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn (in ieder geval 21 dagen) heeft gesteld om alsnog aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen. 7.4 Hofs is gerechtigd om de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten. Hofs is voorts gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Werkzaamheden. 7.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Hofs niet gehouden om de Werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren. 7.6 De Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen en/of Werkzaamheden correct en zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Deze omschrijving geschiedt al dan niet aan de hand van door Hofs verstrekte documenten. De Opdrachtgever is verplicht om eventueel door Hofs op deze documenten reeds ingevulde gegevens op juistheid te controleren en zo nodig te wijzigen na overleg met Hofs. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving) van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten per ommegaande aan Hofs schriftelijk te bevestigen. De Opdrachtgever is bovendien verplicht om zich te houden aan alle verpakkings-, etiketterings-, of andere aanleveringsvereisten die worden voorgeschreven in enige wetof regelgeving dan wel die door Hofs worden gesteld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om afval te comprimeren op welke wijze dan ook, zonder dat dat expliciet is opgenomen in de Overeenkomst. 7.7 Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten in gevallen waarin de Begeleidingsbrief door een ander dan Opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen) werd ondertekend, omdat ten behoeve van die derde de Werkzaamheden worden uitgevoerd. 7.8 De Opdrachtgever is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Werkzaamheden en alle in verband hiermee redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen te treffen, o.a. door het hebben van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen, het zorgdragen voor, het ter beschikking stellen aan alsmede het bereikbaar hebben voor Hofs van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, één en ander in deugdelijke staat, ruimte voor het plaatsen van keten, magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, als ook het plaatsen van en/of opnemen van zwaarbeladen materieel, geschikt c.q. goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein c.q. opstelplaats, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed functionerend afwateringsysteem alles voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 3 7.9 De Opdrachtgever is verplicht om Hofs vóór de aanvang van de uitvoering van de Werkzaamheden van de benodigde informatie en aanwijzingen te voorzien, betreffende ter plaatse in acht te nemen, al dan niet van overheidswege gegeven, regels en instructies. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij aan de toepasselijke wet- en/regelgeving voldoet en voor de aanvang van de Werkzaamheden in het bezit is van de noodzakelijke vergunningen. 7.10 De Opdrachtgever staat ervoor in dat zaken van hem waaraan of waarmee de Werkzaamheden verricht worden, voor de Werkzaamheden veilig en geschikt zijn en voldoen aan de geldende beladingsvoorschriften en veiligheidsvoorwaarden. 7.11 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat te ledigen en/of te vervoeren containers op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van Hofs, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor Hofs of derden. De Opdrachtgever is verplicht om zo nodig te zorgen voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of Afvalstoffen en de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen te treffen. 7.12 In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrijving, het opgedragen transport van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien de inzameling of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, één en ander ter beoordeling van Hofs, is Hofs gerechtigd om de container niet te ledigen, de afvoer van de container/Afvalstoffen en dierlijke bijproducten te weigeren. Eventuele schade, kosten en/of boetes daaronder begrepen, als gevolg van het in dit lid bedoelde is voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal Hofs, haar werknemers en door Hofs ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband. 7.13 Opdrachtgever is verplicht Hofs onverwijld te informeren van alle omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn waaronder onder meer wordt begrepen een verhuizing, overname en/ of beëindiging van (de activiteiten van) Opdrachtgever. Dergelijke omstandigheden geven de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te beëindigen. 8. MATERIALEN 8.1 De Materialen blijven te allen tijde eigendom van Hofs. Het is de Opdrachtgever verboden de Materialen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Hofs voor alle schade die Hofs lijdt of zal lijden ten gevolge van het niet kunnen uitoefenen van haar eigendomsrechten ten aanzien van de Materialen. 8.2 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat de eigendom van Hofs van de Materialen op generlei wijze teniet zal gaan door natrekking of anderszins. Mocht, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtgever zoals bepaald in dit artikel, de eigendom van de Materialen door natrekking of anderszins niet langer bij Hofs rusten, zal Opdrachtgever aan Hofs een niet voor matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd zijn ter grootte van de boekwaarde van de Materialen. 8.3 Vanaf het moment dat de Materialen ter beschikking van de Opdrachtgever zijn gesteld, gaat het risico ervan over op de Opdrachtgever. Alle Materialen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van de Opdrachtgever komen, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden klachten omtrent of gebreken aan de Materialen uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de Materialen in de macht van de Opdrachtgever zijn gebracht, schriftelijk aan Hofs te melden. 8.4 De Opdrachtgever is gehouden verlies van en/of schade aan de Materialen terstond schriftelijk aan Hofs te melden. De beschadigde Materialen worden door Hofs gerepareerd, dan wel vervangen, een en ander ter beoordeling van Hofs. Hofs zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 8.5 De Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de behoorlijke bewaring van de Materialen. De Opdrachtgever is gehouden om de Materialen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen, te beladen en schoon te houden. 8.6 Schade, geleden door de Opdrachtgever en/of derden, veroorzaakt door de Materialen nadat de Materialen in de macht zijn gekomen van de Opdrachtgever, is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 8.7 Kosten vanwege de normale slijtage van de Materialen dan wel schade veroorzaakt aan de Materialen door toedoen van Hofs komen voor rekening van Hofs. Reparatie en/of vervanging van de Materialen door Hofs of door Hofs ingeschakelde derden dient door de Opdrachtgever te worden geaccepteerd. De Opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins. 4 8.8 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van de Materialen op zijn terrein en de openbare weg al dan niet in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De Opdrachtgever vrijwaart Hofs en door Hofs ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden in dit verband. 8.9 De Opdrachtgever is gehouden de Materialen na beëindiging van de Overeenkomst, in goede staat (en voor zover het containers betreft, tevens leeg en schoon) en voor eigen rekening en risico aan Hofs te retourneren. 9. PRODUCTEN 9.1 Het risico ter zake van de Producten gaat over op de Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering of, indien de Opdrachtgever nalaat de zaken (tijdig) af te nemen, vanaf het moment dat Hofs de Producten op de overeengekomen wijze en plaats voor aflevering aanbiedt. 9.2 De Opdrachtgever dient de Producten steeds terstond na de aflevering te inspecteren. Eventuele reclames ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk aan Hofs te worden meegedeeld, op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever zich te beroepen op gebreken. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onverlet. 9.3 De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen indien de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hofs zelf een vermeend gebrek heeft getracht te (doen) verhelpen. 9.4 Uitsluitend in geval van constatering en melding binnen de in het vorige lid gestelde termijnen en voorwaarden en op de aldaar bedoelde wijze en mits een reclame aantoonbaar betrekking heeft op een aan Hofs toerekenbare tekortkoming, zal Hofs de betreffende tekortkoming opheffen door naar haar keuze aanvullende levering, vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van de Opdrachtgever ter zake van de door hem verschuldigde prijs. Een verdergaande aansprakelijkheid van Hofs bestaat slechts indien artikel 12 deze niet uitsluit. 9.5 Indien Hofs de Producten of onderdelen daarvan van derden betrekt, zijn de garantieverplichtingen van Hofs jegens de Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Hofs. Hofs zal ter zake van haar garantieverplichtingen gekweten zijn indien en voor zover zij haar vordering in deze op de derde aan de Opdrachtgever overdraagt. 9.6 De Producten blijven in eigendom van Hofs totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen de Opdrachtgever haar uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is Hofs bevoegd de haar in eigendom toebehorende Producten terug te nemen op kosten van Opdrachtgever, waartoe de Opdrachtgever alle vereiste medewerking zal verlenen. 10. AFVALSTOFFEN EN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN 10.1 De Opdrachtgever dient zich te houden aan alle aanwijzingen van Hofs, inzake de wijze waarop de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten dienen te worden aangeboden en/of verpakt. 10.2 De van overheidswege verplichte registratie, betreffende de afvoer binnen de Overeenkomst van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten, wordt verzorgd door Hofs aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie als bedoeld in artikel 3.3 en 7.6. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn eigen registratieverplichtingen ter zake de afgiften van Afvalstoffen en dierlijke bijproducten. 10.3 De Afvalstoffen en dierlijke bijproducten, worden eigendom van Hofs met ingang van het moment van Acceptatie, onder voorwaarde dat de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten als bedoeld in artikel 3.3 en 7.6. Indien op enig moment blijkt dat de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.3 geldt dat er geen Acceptatie heeft plaatsgevonden. Het enkel in ontvangst nemen en afvoeren van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten door Hofs geldt niet als Acceptatie. 10.4 Indien de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving als bedoeld in artikel 3.3, is Hofs gerechtigd de Afvalstoffen af te keuren en te laten vernietigen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 10.5 Hofs is steeds gerechtigd om gedurende de Overeenkomst een monster van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten te nemen dan wel deze te keuren of te (doen) analyseren. Eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse komen voor rekening van de Opdrachtgever. 10.6 De Opdrachtgever dient ter zake van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten de van overheidswege en de bij Hofs geldende, al dan niet in de Overeenkomst neergelegde dan wel gedurende de Overeenkomst mondeling of schriftelijk verstrekte, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen. 11. OVERMACHT 5 11.1 Hofs is gerechtigd zich op overmacht in de zin van artikel 6:75 BW te beroepen indien de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan Hofs van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten door een Verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van Hofs, dan wel storingen in de bedrijven van haar afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden waarop Hofs is aangewezen voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst. 11.2 Hofs is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin Hofs door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen dan hebben zowel Hofs als de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. 11.3 Indien Hofs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren. 12. AANSPRAKELIJKHEID Hofs 12.1 Hofs is enkel aansprakelijk voor de directe schade die de Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst lijdt. Hofs is niet aansprakelijk voor indirecte schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Hofs. 12.2 In geen geval is Hofs aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten als bedoeld in artikel 3.3 en/of 7.6, onder andere, maar niet uitsluitend, veroorzaakt omdat de Verwerkingsinrichting de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten weigert. Eventuele Acceptatie doet niet af aan het bepaalde in dit artikellid. 12.3 In geen geval is Hofs aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond die door Opdrachtgever niet aan Hofs zijn gemeld dan wel niet op de juiste plaats zijn gemeld dan wel indien Opdrachtgever nalaat een zogenoemde Klic-melding te doen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor deze schade en zal Hofs ter zake volledig vrijwaren en schadeloos stellen ter zake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 12.4 Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden waarmee de schade rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de Producten, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 12.6 Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is de totale aansprakelijkheid van Hofs jegens de Opdrachtgever steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Hofs wordt uitgekeerd, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom. 12.7 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 12.6 is de totale aansprakelijkheid van Hofs voor schade geleden door de Opdrachtgever of door derden te allen tijde beperkt tot een bedrag van EUR 50.000,- per jaar. 13. VRIJWARING Hofs EN AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER 13.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Hofs lijdt als gevolg van het niet voldoen aan de verplichtingen in de Overeenkomst door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en/of de eigendommen van Hofs en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege de Opdrachtgever aan Hofs gegeven. 13.3 De Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Hofs lijdt als gevolg van het niet voldoen van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten aan de opgave of omschrijving als bedoeld in artikel 3.3. en/of artikel 7.6. 13.4 Het gebruik van producten, verpakkingsmiddelen en andere zaken door of vanwege de Opdrachtgever ingezet, is voor risico van de Opdrachtgever. Indien als gevolg van een ondeugdelijke verpakking, in de ruimste zin van het woord, schade ontstaat, is de Opdrachtgever steeds hiervoor aansprakelijk en Opdrachtgever vrijwaart Hofs tegen aanspraken van derden. 15. DUUR, EXCLUSIVITEIT, OPZEGGING EN ONTBINDING 6 15.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor een periode van 60 maanden. 15.2 Na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst door één der Partijen schriftelijk en met in acht name van een opzegtermijn van zes maanden wordt opgezegd of tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. 15.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst met betrekking tot Afvalstoffen en dierlijke bijproducten, levering van Materialen of levering van Producten als die waarop de Overeenkomst met Hofs betrekking heeft, vergelijkbare overeenkomsten, onder welke benaming of constructie dan ook, af te sluiten met derden waarvan de ingangsdatum ligt tijdens de looptijd van de Overeenkomst met Hofs. 15.4 In geval van overtreding van artikel 15.3 is Opdrachtgever, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 50% van de (in het verleden gerealiseerde dan wel verwachte) jaaromzet maal de resterende looptijd, zulks onverminderd het recht van Hofs om daarnaast schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade meer bedraagt dan de in het kader van dit artikel verbeurde boete. 15.5 Hofs heeft in de volgende gevallen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de Opdrachtgever te ontbinden: a. indien de hoeveelheid dan wel de aard en de samenstelling van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten afwijkt van de opgave/omschrijving als bedoeld in artikel 3.3 dan wel van het resultaat van de analyse na monsterneming als voorzien in artikel 10.5 of van hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst werd bepaald; b. indien niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften of voorschriften van Hofs betreffende omschrijvingen, etikettering, verpakking en dergelijke, een en ander ter beoordeling van Hofs. 15.6 De Opdrachtgever is verplicht om de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten omschreven in de Overeenkomst die in gevolge het voorgaande artikellid is ontbonden, op eerste verzoek van Hofs voor eigen rekening en risico terug te nemen, tenzij Partijen een nieuwe Overeenkomst aan gaan met betrekking tot de Afvalstoffen. De Opdrachtgever is in geval van ontbinding verplicht de door Hofs reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten alsmede de door Hofs eventueel geleden schade te vergoeden. Hofs kan ter zake van de Afvalstoffen en dierlijke bijproducten waarop de ontbinding betrekking heeft een nieuwe Aanbieding doen, doch is daartoe niet verplicht 15.7 Hofs is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij faillissement of surseance van betaling aanvraagt, indien de Opdrachtgever het besluit neemt tot het stilleggen, (deels) beëindigen of liquideren van zijn onderneming, wanneer hij een (schuldeisers)akkoord aanbiedt, insolvabel lijkt of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn vermogen. In de hiervoor genoemde gevallen is elke vordering die Hofs jegens de Opdrachtgever heeft direct en volledig opeisbaar. 16. SLOTBEPALINGEN 16.1 Hofs is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een groeps- en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde. 16.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 16.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/ zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om alsdan (een zodanige) regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling (-en) zoveel mogelijk benadert. 16.4 Bij eventuele onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen hiervan prevaleert de Nederlandse versie. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 1 oktober 2017. 7